Nghiên cứu > Công nghiệp > An toàn Thực phẩm


Tên Thường gọi cho các Dung dịch axit hypoclorơ


  • Electrolytically Generated Hypochlorous Acid
  • Neutral Electrolyzed Water (NEW)
  • Electrolyzed Oxidizing Water (EOW)
  • Electro-chemically Activated Water (ECA)
  • Super-oxidized water (SOW)


 EcoloxTech
   Learn more about HOCl